Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Gdyni.

Data publikacji: 2020-03-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-02

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie nie występują Filmy.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników czyli tagowanie).
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do Poradni w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr. 2 w Gdyni spełnia wymagania w 88.33% (Należy pamiętać, że automatyczny wynik opiera się na testach przeprowadzanych automatycznie. Około 20% możliwych testów można zautomatyzować, a narzędzie obejmuje część tych testów. Wynik z testów użytkowników opiera się na ograniczonym zestawie pytań i nie obejmuje również wszystkich możliwych testów. Dlatego oceniane strony mogą zawierać bariery niezgłoszone przez żadne z narzędzi).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anetta Zielińska – sekretariat@ppp2.edu.gdynia.pl. Osoba odpowiedzialną za redagowanie strony internetowej PPP2 jest Pan Piotr Jaksina  p.jaksina@ppp2.edu.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586233139. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Gdyni, ul. Chylońska 227, 81-007 Gdynia

Do budynku prowadzi 1 wejście: nie występuje konieczność zastosowania rampy przystosowanej dla wózków inwalidzkich. Wejście jest z powierzchni płaskiej.

Sekretariat znajduję się na piętrze w pokoju nr 11.

Pomieszczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr. 2 w Gdyni w pełni dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – pokój nr 8 oraz na pierwszym piętrze – pokój nr 24 .

Poradnia nie posiada odrębnego parkingu z wyznaczonym miejscami parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Parking przed wejściem do poradni jest ogólnodostępny.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Gdyni nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Gdyni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.