Menu Zamknij

Oferta dla dzieci ze szkół podstawowych

 

DIAGNOZA SPECJALISTYCZNA

KONSULTACJE

BADANIA PRZESIEWOWE

TERAPIA DLA DZIECI

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI

 

Diagnoza specjalistyczna

Interdyscyplinarna diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • specyficznych trudności w uczeniu się.

 

Konsultacje

Rozmowy terapeutyczne i wspierające dla uczniów szkół podstawowych mających trudności emocjonalne lub interpersonalne.

 

Badania przesiewowe

Przesiewowe badania logopedyczne i psychologiczne w przedszkolach i szkołach

Przesiewowe badania słuchu – program „Słyszę”. Konsultacje dla nauczycieli  i rodziców

Przesiewowe badania wzroku – program „Widzę”. Konsultacje dla nauczycieli i rodziców.

Przesiewowe badania psychologiczne dzieci pięcioletnich  i sześcioletnich w kierunku ryzyka dysleksji i wczesnego wykrywania niepowodzeń szkolnych

 

Terapia dla dzieci

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oparte na Metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci 5-7rż.

Terapia logopedyczna

Terapia matematyczna

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami w rozwoju prowadzone metodą EEG-Biofeedback

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się prowadzone metodą Warnke.

Terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania  i pisania – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe dla  uczniów szkół podstawowych.

Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów szkół podstawowych

Terapia psychologiczna

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla uczniów klas IV-VI pt. „Techniki skutecznego uczenia się”

Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci 5-6 letnich,, Bawię się i uczę”.

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym o nieharmonijnym i zaburzonym rozwoju.

Metoda:
zajęcia indywidualne prowadzone w oparciu o Metodę Integracji Sensorycznej i Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Cel zajęć:

 • stymulacja ośrodków w mózgu odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie sfery motorycznej i emocjonalnej,
 • prawidłowa interpretacja docierających wrażeń sensorycznych, – poprawa efektywności uczenia się.

Treści programowe:
Stymulacja narządów zmysłów Usprawnianie reakcji posturalnych (usprawnianie koordynacji ruchowej, orientacji w schemacie ciała, kształtowanie właściwego napięcia mięśniowego) Nawiązywanie bliskiego kontaktu z inną osobą za pomocą ruchu i dotyku.

Czas trwania: 1 spotkanie 45 min.

 

EEG-Biofeedback

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i zaburzeniami rozwojowymi.
Metoda: trening z użyciem aparatury EEG-Biofeedback
Cel zajęć:

 • zmiana zapisu EEG,
 • poprawa funkcjonowania w wybranych obszarach (np. koncentracja uwagi)

Czas trwania: raz w tygodniu 1 godzina

 

Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów szkół podstawowych

Celem głównym zajęć jest kształtowanie osobowości dziecka, wspieranie jego rozwoju, aby radziło sobie lepiej (konstruktywnie, bez nadmiernego napięcia i uciekania do środków odurzających) z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i współpracować z nimi dla osiągania sukcesów i satysfakcji.
Cele szczegółowe:

 1. Odreagowywanie napięć emocjonalnych doświadczanych w życiu codziennym,
 2. Zdobywanie pożytecznych doświadczeń w relacjach: „ja-ja” „ja-inni ludzie”, „ja-zadanie” i na tych polach kształtowanie odpowiednich umiejętności:

W relacji ja-ja”:

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • odkrywanie swoich mocnych stron,
 • budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby poprzez otrzymywanie informacji zwrotnych od innych osób,
 • rozpoznawanie własnych uczuć, potrzeb, nabywanie umiejętności konstruktywnego ich wyrażania,
 • pogłębianie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, negatywnymi emocjami;

W relacji: Ja-inni ludzie”:

 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie umiejętności, współpracy w grupie, wrażliwości na potrzeby innych,
 • poszerzanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm społecznych, ponoszenie odpowiedzialności za własne zachowanie,
 • umożliwienie odczuwania pozytywnych przeżyć interpersonalnych w kontaktach z dorosłymi, udzielanie wsparcia.

W relacji „ja-zadanie”:

 • stwarzanie sytuacji umożliwiających przeżywanie sukcesu
 • ćwiczenie umiejętności koncentracji na zadaniach,
 • rozwijanie twórczego myślenia.

Plan pracy grup obejmował będzie następujące treści: o integracja, wzajemne poznanie o samopoznanie (mocne strony, zainteresowania), o uczucia i potrzeby o porozumiewanie się z innymi, współpraca o rodzina o szkoła o relaksacja, ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia ruchowe o problemy, tematy zgłaszane przez uczestników.
Metody:
Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową (rundka, burza mózgów, zabawy ruchowe, gry i zabawy socjoterapeutyczne, rozmowa, formy plastyczne, pantomima i inne zależnie od potrzeb grupy).


„KONCENTRACZKI”

 

Zapraszamy na cykliczne zajęcia dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej, ukierunkowane na doskonalenie koncentracji uwagi, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, rozwijanie kreatywności oraz  przyjemne spędzania czasu z rówieśnikami.

 

Terapia psychologiczna

Na terapię zgłaszają się najczęściej dzieci zamknięte w sobie, nie radzące sobie w kontaktach społecznych, mające fobie i lęki, przejawiające problemy z agresją. Decyzję o podjęciu psychoterapii poprzedzają konsultacje. W pierwszej uczestniczą rodzice bez dziecka, kolejne trzy odbywają się z dzieckiem, po czym następuje spotkanie z rodzicami. Jeżeli zarówno rodzice, jak i dziecko wyrażają zgodę na spotkania, dalsza terapia odbywa się bez udziału rodziców. Spotkania z rodzicami są przeprowadzane w razie potrzeby poza czasem sesji dziecka. Podczas psychoterapii przestrzegana jest zasada tajemnicy zawodowej.

 

Grupa „Techniki skutecznego uczenia się

 

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej nastawione na doskonalenie technik uczenia się, nabywania umiejętności radzenia sobie ze stresem, kształtowanie postaw i umiejętności sprzyjających efektywnemu uczeniu się oraz pokonywaniu niepowodzeń edukacyjnych.
Uczestnicy: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
Czas: wtorki, godzina 15.00
Prowadzące: mgr I. Łada, mgr M. Mikucka

 

 

Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci 5-6 letnich ,,Bawię się i uczę”.

Zajęcia adresowane są do dzieci doświadczających trudności w nabywaniu umiejętności matematycznych potrzebnych w sytuacjach życiowych i w szkolnej edukacji matematycznej. Zajęcia adresowane są także do dzieci pięcio- i sześcioletnich, których rozwój poznawczy oraz emocjonalno–społeczny przebiega nieharmonijnie.

METODA: Zajęcia grupowe prowadzone są w oparciu o metodę prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz elementy socjoterapii, arteterapii i relaksacji.

CELE ZAJĘĆ:

 1. Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności matematycznych potrzebnych w sytuacjach życiowych i w szkolnej edukacji matematycznej.
 2. Wspomaganie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych potrzebnych nie tylko w nauce szkolnej, ale także w rozumieniu siebie i otoczenia.
 3. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu umiejętności społecznych,                    w podatności na proces uczenia organizowany przez dorosłego. Kształtowanie odporności emocjonalnej.
 4. Wspomaganie dzieci w umiejętnościach porozumiewania się z innymi,   w kształtowaniu spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz w uważnym słuchaniu i zapamiętywaniu.

CZAS TRWANIA: Cotygodniowe 1,5- godzinne spotkania grupowe.

PROWADZĄCY: mgr Izabela Łada-pedagog, mgr Anna Kosecka-psycholog kliniczny

Zajęcia warsztatowe dla dzieci

W ramach oferty Poradni proponujemy uczniom szkół podstawowych szeroki wachlarz spotkań o charakterze warsztatowym. Wszystkie warsztaty modyfikowane są w zależności od potrzeb grupy uczniów, dla których są przygotowywane. Tematyka warsztatów obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 

– integracja i nawiązywanie pozytywnych relacji w grupie – zajęcia przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas I danego etapu edukacyjnego. Podczas nich uczniowie poznają się nawzajem. Dowiadują się o zainteresowaniach i mocnych stronach swoich kolegów i koleżanek. Podczas ćwiczeń uczniowie zazwyczaj pracują w grupach, tak aby nawiązać nowe kontakty. Przykładowe warsztaty: „Razem raźniej”

 

– doskonalenie umiejętności szkolnych – warsztaty mają na celu zapoznanie uczniów z technikami efektywnego uczenia się, szybkiego zapamiętywania, umiejętnego robienia notatek. Ćwiczenia prezentowane podczas spotkań pobudzają również twórczość i kreatywność myślenia.  Przykładowe warsztaty: „Efektywne uczenie się”, „Techniki skutecznego uczenia się”, „Rusz głową”, „Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży zdolnej”, „Pomysły mają przyszłość”

 

– rozpoznawanie i wyrażanie emocji – podczas spotkań uczestnicy uczą się rozpoznawać emocje swoje i innych, a także poznają akceptowane społecznie sposoby radzenia sobie z emocjami trudnymi. Dowiadują się, że nie ma złych emocji. Poznają znaczenie słowa empatia. Przykładowe warsztaty: „Razem przeciwko złości”, „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?”, „Jak radzić sobie ze złością”

 

–  komunikacja – zajęcia rozwijają umiejętność komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy poznają elementy i techniki skutecznej komunikacji. Uczą się jak przedstawić swoje racje i zostać zrozumianym. Przykładowe warsztaty: „Komunikacja interpersonalna, integracja”,  „Komunikacja w klasie”, „Doskonalenie komunikacji interpersonalnej”, „Jak słuchać, jak mówić?”

 

– rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i profilaktyka zachowań agresywnych – warsztaty mają na celu rozwinięcie umiejętności efektywnego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Dodatkowo uczestnicy zajęć doskonalą swoje umiejętności interpersonalne i uczą się tolerancji w zespole klasowym. Na zajęciach poznają także podstawowe techniki negocjacyjne. Przykłady warsztatów: „Od konfliktu do porozumienia”, „Negocjacyjne rozwiązywanie konfliktów i problemów”

 

– radzenie sobie ze stresem – podczas spotkań uczestnicy uczą się jak radzić sobie ze stresem. Poznają mechanizm łączący stres z zachowaniem. Zapoznają się ze zdrowymi sposobami rozładowania stresu oraz podstawowymi technikami relaksacyjnymi. Przykładowe warsztaty: „Pomoc w zmniejszaniu trudności adaptacyjnych metodami psychoregulacji”

 

– promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień – warsztaty promujące zdrowy styl życia. Uczniowie zapoznają się z symptomami, mechanizmem i skutkami uzależnienia. Poznają alternatywne i skuteczne metody rozładowania napięcia. Przykładowe warsztaty: „Powiedz nie”, „Warsztaty z zakresu profilaktyki alkoholowej”, „ Zdrowy styl życia”, „Zachowania asertywne”, „Bezpieczni w sieci”

 

– tematy trudne – warsztaty dotyczące trudnych sytuacji, które nieodłącznie wpisują się w życie każdego z uczniów. Przykładowe warsztaty: „Warsztaty związane z problemem przemijania, choroby, śmierci”

 

 

 

Program profilaktyczny „Przeciwdziałanie przemocy w szkole”

 • cykl warsztatów dla uczniów
 • konsultacje dla nauczycieli
 • spotkania z rodzicami.