Menu Zamknij

Oferta dla nauczycieli

 

KONSULTACJE

WARSZTATY, WYKŁADY I PRELEKCJE DLA NAUCZYCIELI

 

GOLDEN FIVE

 

Konsultacje

Konsultacje dla nauczycieli po badaniach dzieci.

Rozmowy wspierające.

Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia dysleksji

Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i klas rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w ramach projektu „Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole”

Udział na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły, placówki w pracach „zespołów” organizowanych na terenie przedszkola, szkoły, placówki.

Pomoc w opracowywaniu planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni.

Pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z uwzględnieniem działań wspierających rodziców ucznia.

Pomoc w dokonywaniu oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć.

Konsultacje dla nauczycieli uczniów niepełnosprawnych, wspomaganie nauczycieli uczniów niepełnosprawnych z klas ogólnodostępnych i integracyjnych w modyfikowaniu programów edukacyjnych.

Grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkoli oraz kl. 0-III szkoły podstawowej na terenie poradni.

Superwizja pracy nauczycieli.

Grupa wsparcia dla nauczycieli młodych stażem zawodowym przedszkoli i klas I-III.

 

 

Konsultacje dla nauczycieli uczniów niepełnosprawnych

Propozycja skierowana jest do nauczycieli uczniów niepełnosprawnych.
Metoda: indywidualne konsultacje dla nauczycieli.
Cel spotkań:

 • wspomaganie nauczycieli szkół w pracy z uczniem niepełnosprawnym,
 • wspomaganie nauczycieli uczniów niepełnosprawnych w dostosowywaniu metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości tych uczniów oraz w modyfikowaniu programów edukacyjnych.
  Czas trwania: jeden raz w miesiącu, po wcześniejszej telefonicznej rejestracji w sekretariacie poradni.

 

 

– NAUCZYCIELU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI,

Jeśli:

 • Przestałeś dostrzegać znaczenie swojej pracy?
 • Nie wiesz jak dotrzeć do ucznia? Jak go zmotywować?
 • Czasem myślisz, że Twoja praca nie przynosi wymiernych efektów?
 • Czujesz, że Twoja relacja z uczniami pogarsza się?
 • Praca nie sprawia Ci przyjemności? Odczuwasz stres? Doświadczasz wielu trudnych emocji i coraz słabiej je kontrolujesz.
  Potrzebujesz rozwoju osobistego! Bądź dla swoich niepełnosprawnych uczniów przyjacielem i mentorem!

 

Dzisiaj wykonywanie zawodu nauczyciela jest ogromnym wyzwaniem. Brak konkretnych, nowoczesnych metod i rozwiązań w pracy z „wymagającym” uczniem rodzi wiele trudności. Stąd nauczyciele potrzebują nowych kompetencji, aby móc efektywnie pracować ze swoimi uczniami.

DLATEGO Zapraszamy na cykl spotkań organizowanych w naszej poradni w godzinach popołudniowych we czwartki w roku szkolnym 2016/2017.

Dokładne godziny i daty spotkań zostaną podane na początku roku szkolnego. Na pierwsze spotkanie zapraszamy 8 września 2016r na godzinę 15:00, orientacyjny czas spotkania około 2,5 godziny. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie poradni.

Pracownicy poradni prowadzący spotkanie:

mgr Anna Kosecka-psycholog kliniczny, socjoterapeuta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji dzieci z autyzmem

mgr Mirosława Reda-oligofrenopedagog, surdotyflopedagog, terapeuta pedagogiczny

 

 

Warsztaty, wykłady i prelekcje dla nauczycieli

 

– rozwijanie indywidualnych możliwości dzieci i młodzieży – prelekcje wskazują mechanizmy, zagrożenia, ale także praktyczne rozwiązania w zakresie zagadnień takich jak:

 • zapobieganie wadom wymowy u dzieci,
 • rozwój małego dziecka i adaptacji do przedszkola,
 • dojrzałość szkolna,
 • rozwój emocjonalny i zaburzenia rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • wychowanie dorastającego dziecka,
 • ryzyko dysleksji,
 • funkcjonowanie dziecka słabo słyszącego w szkole masowej,
 • inne w zależności od zapotrzebowania szkół i nauczycieli.

 

– rozwój zawodowy nauczycieli – podczas spotkań uczestnicy wyposażeni zostają w praktyczne informacje, które następnie stosować mogą w swojej codziennej pracy. Warsztaty związane z rozwojem zawodowym: „Warsztat negocjacji i mediacji dla nauczycieli”, „Warsztaty superwizyjne dla zespołów wychowawczych”, „Warsztaty rozwoju zawodowego dla nauczycieli – coaching”

– radzenie sobie ze stresem – podczas spotkań uczestnicy uczą się jak radzić sobie ze stresem. Poznają mechanizm łączący stres z zachowaniem. Zapoznają się ze zdrowymi sposobami rozładowania stresu oraz podstawowymi technikami relaksacyjnymi. Przykładowe warsztaty: „Stres i relaksacja”, „Wybrane techniki relaksacyjne”, „Zapobieganie wypaleniu zawodowemu”

– profilaktyka logopedyczna – warsztaty i prelekcje dla nauczycieli przedszkolnych poruszające tematykę prawidłowego rozwoju mowy. „Co to jest zaburzenie mowy i jakie są jego przejawy”

– problemy okresu dojrzewania – szkolenie dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na tematy związane z rozwojem emocjonalnym i społecznym nastolatków. Przykładowe tematy prelekcji: „Depresja i zachowania autodestrukcyjne”, „Anoreksja, bulimia, zaburzenia postrzegania siebie”, „Przeciwdziałanie próbom samobójczym wśród młodzieży”