Menu Zamknij

Oferta dla rodziców

 

KONSULTACJE

WARSZTATY, WYKŁADY I PRELEKCJE DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Konsultacje

Konsultacje dla rodziców po badaniach dzieci.

Rozmowy wspierające.

Punkt konsultacyjno-mediacyjny dla rodzin.

Punkt konsultacyjny dla rodzin wychowujących małe dzieci od urodzenia do 6 roku życia.

Punkt konsultacyjno-mediacyjny dla rodzin

Z porad psychologów mogą skorzystać rodzice szukający wsparcia w wychowaniu swoich dzieci oraz młodzież doświadczająca trudności związanych z różnymi dziedzinami życia.
W ramach punktu istnieje możliwość:

 • Indywidualnych spotkań z rodzicami
 • Indywidualnych spotkań dla młodzieży
 • Konsultacji rodzinnych (spotkania dla rodziców wraz z dziećmi).

 

Cele:

 • Wsparcie rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich
 • Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu doraźnych problemów wychowawczych i rodzinnych
 • Wsparcie młodzieży w doświadczanych trudnościach życiowych oraz pomoc w ich przezwyciężaniu
 • Pomoc rodzinie w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu przeżywanych przez nią trudności z uwzględnieniem roli każdego z jej członków.

Spotkania odbywają się we czwartki w godzinach popołudniowych (po uprzednim umówieniu się w sekretariacie).
Punkt konsultacyjny dla rodzin wychowujących małe dzieci od urodzenia do 6 roku życia.

Propozycja skierowana jest do rodziców wychowujący małe dzieci.
Metoda: indywidualne konsultacje dla rodziców.
Cel spotkań:

 • wspomaganie rodziców w działaniach umożliwiających ich dzieciom prawidłowy i wszechstronny rozwój,
 • wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Czas trwania: jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, po wcześniejszej telefonicznej rejestracji w sekretariacie poradni.

 

 

Warsztaty, wykłady i prelekcje dla rodziców

W ramach oferty Poradni proponujemy rodzicom różnego rodzaju spotkania, warsztaty i prelekcje. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia:

 

– psychoedukacja – prelekcje i spotkania warsztatowe o charakterze edukacyjnym dla rodziców.  Przykładowe zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym:

 • dla rodziców uczniów słabowidzących – indywidualne spotkania z rodzicami, prezentowanie metod, elementów terapii widzenia,
 • dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 • dla rodziców dzieci młodszych – „Jak czytać, by dzieci słuchały”,
 • prezentowanie rodzicom elementów masażu dla niemowląt, jako jednej z form wspomagania i pobudzania rozwoju małego dziecka.

 

– profilaktyka logopedyczna – prelekcje dla przyszłych rodziców na temat przyczyn wywołujących wady wymowy oraz warsztaty i prelekcje dla rodziców poruszające problematykę prawidłowego rozwoju mowy.

– specyficzne trudności w nauce – Spotkania z rodzicami dzieci dyslektycznych na temat „Jak pracować z dzieckiem?”

 

– problemy okresu dojrzewania – prelekcje dla rodziców dotyczące problemów nastolatków. Prelekcje: „Przeciwdziałanie próbom samobójczym wśród młodzieży”,  „Psychologiczne aspekty rozwoju seksualnego”

 

– rozwój indywidualnych możliwości – pogadanki dla rodziców na temat rozwijania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Informacje na temat kształcenia i wychowania zdolnego dziecka. Stres w życiu ucznia. Przykładowe prelekcje: „Stres a osiągnięcia szkolne uczniów”, „Kształcenie i wychowanie dziecka zdolnego”.

 

– zawodoznawstwo – prelekcje dla rodziców dotyczące wyboru kierunku kształcenia oraz omawiające problematykę ograniczeń zdrowotnych. Prelekcje: „Ograniczenia zdrowotne przy wyborze dalszego kierunku kształcenia”,  „Dalszy etap  kształcenia i wybór dalszej drogi zawodowej” – prelekcja dla rodziców młodzieży gimnazjalnej.

 

 

Spotkania z rodzicami dzieci dyslektycznych

Zajęcia przeznaczone są dla rodziców dzieci dyslektycznych, nauczycieli, innych osób zainteresowanych tematyką.
Metoda: warsztatowo-wykładowa.
Cel zajęć:

 • zapoznanie uczestników z problemem dysleksji rozwojowej,
 • zapoznanie z metodami pracy z dzieckiem dyslektycznym.

 

Treści programowe:

 1. Co to jest dysleksja, jakie są przyczyny powstawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.
 2. Sposoby usprawniania wszystkich funkcji warunkujących czytanie i pisanie.
 3. Pokaz pomocy dydaktycznych.
 4. Praca warsztatowa – pokazowe zajęcia terapii pedagogicznej z udziałem rodziców.

Czas trwania: 1 spotkanie 2 godz. 1raz w miesiącu na terenie poradni

 

Szkoła dla rodziców

Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, którzy mają trudności ze swoim dzieckiem, chcą lepiej nawiązywać z nim kontakt, doskonalić swoje umiejętności wychowawcze.
Metoda: wykład, dyskusja, warsztat
Cel zajęć:

 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • doskonalenie umiejętności komunikacji z dzieckiem.

 

Treści programowe:

 1. Zachęcanie dziecka do współpracy.
 2. Ja i moje dziecko.
 3. Jak rozpoznawać i radzić sobie uczuciami dziecka?
 4. Kara czy konsekwencja – jak reagować na niewłaściwe zachowanie dziecka.
 5. Pochwała i zachęta – jak ukierunkowywać dobre zmiany w dziecku.
 6. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 7. Jak wychowywać dziecko, aby było samodzielne, jak nauczyć odpowiedzialności za swoje zachowanie?
 8. „Złośliwy”, „niegrzeczny” – czy moje dziecko takie jest, czy tylko gra przypisaną mu rolę?
 9. „Wojna i pokój” – o relacjach między rodzeństwem.

 

Czas trwania: 9 spotkań, 1 raz w miesiącu (w godzinach popołudniowych) około 2 –2,5 godzin.